Thông tư cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2015. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Thông tư cũng quy định, tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường.
Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hàng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc hoàn trả tiền đã ký quỹ được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Các khoản tiền đã ký quỹ không liên quan trực tiếp đến kinh phí thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường được hoàn trả 1 lần sau khi xác nhận hoàn thành toàn bộ phương án, phương án bổ sung.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá nhân.

Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ đối với tổ chức, cá nhân trả lại hoặc bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện sau khi có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản
Mai Anh
MOITRUONG.COM.VN
 

Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35 quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Theo đó, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng khu kinh tế có trách nhiệm đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường của khu kinh tế…

Việt Nam đã và đang hình thành rất nhiều các khu kinh tế cấp quốc gia và khu kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, công tác quản lý còn chưa theo kịp thực tiễn, đặc biệt là quản lý môi trường đô thị chưa chặt chẽ. Vì vậy, Thông tư 35 nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Theo quy định của Thông tư, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra hồ sơ thành lập, mở rộng khu kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, gửi văn bản thông báo kết quả thẩm tra đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định thành lập, mở rộng khu kinh tế.

Cụ thể về hình thức thẩm tra: Kiểm chứng, đánh giá các thông tin dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá; khảo sát hiện trường môi trường khu vực dự kiến thành lập, mở rộng khu kinh tế, trường hợp cần thiết, thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích kiểm chứng; tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cũng theo quy định của Thông tư, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng khu kinh tế có trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu kinh tế theo quy định và gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và kiểm tra theo quy định. Công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu kinh tế gồm: Hệ thống thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường xung quanh; quy hoạch diện tích cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khác.

Khi có điều chỉnh quy hoạch trong khu kinh tế, trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường khu kinh tế.

Ban quản lý các khu kinh tế có trách nhiệm bố trí bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường để tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp giữa ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các khu kinh tế.

Theo Thông tư 35, Ban quản lý các khu kinh tế, định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khu kinh tế gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/1 hàng năm. Công khai thông tin về bảo vệ môi trường khu kinh tế; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế.
Theo Thông tư 35, Ban quản lý các khu kinh tế, định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khu kinh tế gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/1 hàng năm. Công khai thông tin về bảo vệ môi trường khu kinh tế; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế.
Bùi Việt
Theo báo Công Thương

Tổng cục Môi trường: Họp Tổ soạn thảo Thông tư về quản lý chất thải rắn thông thường và thu hồi sản phẩm thải bỏ

Sáng ngày 18/9, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư về quản lý chất thải rắn thông thường và thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Page Content

Cuộc họp do Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì. Đến dự cuộc họp có các chuyên gia, thành viên và đại diện Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.

Theo Dự thảo, Thông tư gồm 4 Chương, 21 Điều, trong đó nội dung các chương gồm: Các quy định chung; Yêu cầu về kỹ thuật, quy trình quản lý Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xác nhận, điều chỉnh xác nhận đảm bảo yêu cầu BVMT đối với cơ sở xử lý CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; Quy định các điều khoản thi hành. Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến CTR sinh hoạt; CTR công nghiệp thông thường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như xem xét các đơn vị sử dụng để thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan đã được ban hành; bổ sung nội dung đối với quy trình quản lý CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; trách nhiệm phải thực hiện của chủ nguồn thải CTR công nghiệp thông thường.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời chỉ đạo Tổ soạn thảo tổ chức cuộc họp chuyên gia, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa bản Dự thảo để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư, triển khai hiệu quả trong thực tế, đáp ứng các quy định trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
(Nguồn : TCMT)

Tổng cục Môi trường: Họp Tổ soạn thảo Thông tư về đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông

Sáng ngày 17/9, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư về đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông.

Page Content

Cuộc họp do Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì. Đến dự cuộc họp có các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên trong tổ soạn thảo và các cán bộ của Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (Cục QLCT&CTMT) đã báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Thông tư và trình bày một số nội dung quan trọng trong bản dự thảo như: xác định mức độ cải tạo phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm; đánh giá hiện trạng chất lượng nước; lựa chọn phương pháp tính toán sức chịu tải; dự báo sức chịu tải…

Theo bản dự thảo, Thông tư có 25 Điều chia làm 4 Chương. Các Chương quan trọng của Thông tư được kể đến như: Chương 2 về việc đánh giá sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông; Chương 3 về việc khắc phục ô nhiễm và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất.

Các thành viên trong Tổ soạn thảo đã tích cực đóng góp ý kiến của mình, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện bản dự thảo. Theo Ông Nguyễn Minh Sơn, Viện Công nghệ Môi trường, dự thảo Thông tư cần chỉnh sửa lại công thức tính toán sức chịu tải của đoạn sông ở Điều 9 Chương II cho hợp lý, đồng thời, giải thích rõ ràng hơn về các thuật ngữ, kí hiệu…, có thể tham khảo các công thức tính toán của Mỹ, Nhật đã làm trước đó.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung đánh giá cao tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải sông; Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo Tổ soạn thảo cần nêu được mục đích, ý nghĩa sức chịu tải sông, trách nhiệm của người làm việc đánh giá sức chịu tải sông trên cơ sở các quy định của Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn; phân loại những việc mang tính chất kĩ thuật. Trường hợp phương pháp chưa đủ tính chắc chắn có thể ban hành hướng dẫn kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Trong thời gian tới, dự thảo Thông tư sẽ được Tổng cục Môi trường đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng nhằm hoàn thiện Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

(Nguồn : TCMT)

TCMT: Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Sáng 11/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2015 được Bộ TN&MT giao, Tổng cục Môi trường (TCMT) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc TCMT nhằm xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (gọi tắt là Thông tư).

Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường

Để hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, Thành đoàn Hà Nội đã đổi mới các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội xanh”.

Nhập khẩu tàu biển đã phá dỡ phải có chứng nhận môi trường

Nghị định 19/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ ban hành mới đây quy định rõ, việc nhập khẩu tàu biển để phá dỡ ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành còn phải xuất trình chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ do tổ chức chứng nhận phù hợp cấp. Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.