HỘI THẢO TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 TRONG LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC PHÍA NAM


Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo nhằm phổ biến các quy định mới về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện.

 

 

 Phát biểu tại hội thảo, TS. Đặng Văn Lợi chào mừng đại diện của các sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và một số cơ quan tư vấn môi trường các tỉnh phía Nam đã về tham dự hội thảo. Việc có sự hiện diện của đại diện các địa phương cho thấy mối quan tâm rất lớn của các địa phương trong lĩnh vực đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe một số bài trình bày về các quy định mới của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và lồng ghép đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong đánh giá môi trường chiến lược. Cũng tại hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường trình bày các vấn đề cơ bản trong quá trình thực hiện và thẩm định đánh giá tác động môi trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng thực hiện và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các địa phương, những khó khăn vướng mắc và bất cập trọng quá trình thực thi liên quan đến quy định pháp luật, nguồn nhân lực thực hiện và chất lượng tư vấn.
Tổng kết hội thảo, TS. Đặng Văn Lợi cho rằng Hội thảo là cơ hội tốt để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Các vấn đề bất cập sẽ được Tổng cục Môi trường ghi nhận để đề xuất phương án rà soát điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương trong lĩnh vực này.