HỘI THẢO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - KHU VỰC PHÍA BẮC

Tiếp nối chương trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, ngày 27 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo nhằm phổ biến các quy định mới về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường với sự tham gia của các Bộ, ngành, các sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp khu vực phía Bắc. TS. Mai Thanh Dung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường tham dự và chủ trì chường trình Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Mai Thanh Dung chào mừng đại diện của các Bộ, ngành, sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc đã về tham dự hội thảo. Việc có sự hiện diện của đại diện các Bộ, ngành, địa phương cho thấy mối quan tâm rất lớn của các Bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày về các quy định mới của pháp luật về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Cũng tại hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường trình bày các vấn đề cơ bản trong quá trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các địa phương, những khó khăn vướng mắc và bất cập trong quá trình thực thi liên quan đến quy định pháp luật, nguồn nhân lực thực hiện và chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường. TS. Mai Thanh Dung cho rằng: mặc dù Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đã từng bước được hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về môi trường trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những bất cậpphát sinh khi triển khai, các vấn đề này sẽ được Tổng cục Môi trường ghi nhận để đề xuất phương án rà soát điều chỉnh trình Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét,quyết định sửa đổi khi có điều kiện thích hợp.

Nguyễn Vũ Trung - Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường