Hoàn thành bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển trong tháng 6-2017

mt03Ngày 7-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường đã có cuộc họp lần thứ tám. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp.

mt03

​Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, tổng kinh phí bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) là 7.321 tỷ đồng, trong đó, kinh phí bồi thường thiệt hại là 7.014 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5-2017, đã giải ngân được 4.599 tỷ đồng bằng 65,3% tổng kinh phí thực hiện theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, nhìn chung các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai tốt các công việc được giao, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy, hải sản và đời sống người dân tại địa bàn bốn tỉnh miền trung đã cơ bản ổn định. Nguồn lợi thủy sản đã phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt công tác bồi thường thiệt hại cho người dân, các bộ, ban, ngành và địa phương cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, đến nay việc bồi thường thiệt hại khắc phục sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền trung đã được thực hiện tốt. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh việc kê khai, bồi thường thiệt hại theo quy định, trên cơ sở chính xác, công khai, minh bạch đúng đối tượng. Không để xảy ra trường hợp người dân thuộc diện mà không được bồi thường. Các địa phương cần tiếp tục rà soát, dự kiến kinh phí cho đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác bồi thường thiệt hại để trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

Về dự án phục hồi tái tạo môi trường biển, các bộ, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ để xác định nơi nào hệ sinh thái đã phục hồi tốt, nơi nào chưa tốt để đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan rà soát các đối tượng thuộc diện, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, tránh trùng lặp với các đối tượng đang hưởng chính sách theo quy định hiện hành. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Tài Nguyên và Môi trường triển khai dự án xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường biển, tiếp tục giám sát Công ty Formosa Hà Tĩnh thực hiện khắc phục vi phạm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kinh phí bổ sung cho cơ quan, đơn vị của địa phương phục vụ công tác kê khai, thống kê, xác định bồi thường thiệt hại cho người dân hoàn thành trước ngày 30-6.

 

(Báo Nhân dân)

Ngày 7-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường đã có cuộc họp lần thứ tám. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp.
​Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, tổng kinh phí bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) là 7.321 tỷ đồng, trong đó, kinh phí bồi thường thiệt hại là 7.014 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5-2017, đã giải ngân được 4.599 tỷ đồng bằng 65,3% tổng kinh phí thực hiện theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, nhìn chung các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai tốt các công việc được giao, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy, hải sản và đời sống người dân tại địa bàn bốn tỉnh miền trung đã cơ bản ổn định. Nguồn lợi thủy sản đã phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt công tác bồi thường thiệt hại cho người dân, các bộ, ban, ngành và địa phương cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, đến nay việc bồi thường thiệt hại khắc phục sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền trung đã được thực hiện tốt. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh việc kê khai, bồi thường thiệt hại theo quy định, trên cơ sở chính xác, công khai, minh bạch đúng đối tượng. Không để xảy ra trường hợp người dân thuộc diện mà không được bồi thường. Các địa phương cần tiếp tục rà soát, dự kiến kinh phí cho đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác bồi thường thiệt hại để trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

Về dự án phục hồi tái tạo môi trường biển, các bộ, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ để xác định nơi nào hệ sinh thái đã phục hồi tốt, nơi nào chưa tốt để đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan rà soát các đối tượng thuộc diện, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, tránh trùng lặp với các đối tượng đang hưởng chính sách theo quy định hiện hành. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Tài Nguyên và Môi trường triển khai dự án xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường biển, tiếp tục giám sát Công ty Formosa Hà Tĩnh thực hiện khắc phục vi phạm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kinh phí bổ sung cho cơ quan, đơn vị của địa phương phục vụ công tác kê khai, thống kê, xác định bồi thường thiệt hại cho người dân hoàn thành trước ngày 30-6.

 
(Báo Nhân dân)