Nhập khẩu tàu biển đã phá dỡ phải có chứng nhận môi trường

Nghị định 19/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ ban hành mới đây quy định rõ, việc nhập khẩu tàu biển để phá dỡ ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành còn phải xuất trình chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ do tổ chức chứng nhận phù hợp cấp. Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Trong đó đó, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động này. Đồng thời, chỉ định tổ chức chứng nhận phù hợp theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn về trình tự, thủ tục đánh giá điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2015.

Thêm một bình luận

Mã bảo mật
Làm mới