Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
241 22/5/2007 803/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, công suất 1.200MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
242 21/12/2007 2123/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV công suất 750 MW Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
243 19/02/2008 263/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Đăk Kar Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
244 19/2/2008 262/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Sê San 4- Pleiku Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
245 07-01-08 15/QĐ-BTNMT ĐD 220kV Tuyên Quang, Bắc Kan, Thái Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
246 28/2/2008 305/QĐ-BTNMT Đường dây 220kV Thượng Kon Tum Quảng Ngãi Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
247 21/2/2008 267/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Sông Bung 5 Quảng Nam Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
248 01-02-08 216/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Hồi Xuân Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
249 29/01/2008 184/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Đăk Sin 1 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
250 29/8/2008 1718/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Thượng Kon Tum Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
251 12-03-08 988/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Đăk Mek 3 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
252 29/8/2008 1716/QĐ-BTNMT Đường dây 220kV Vĩnh Long-Trà Vinh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
253 29/4/2008 897/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Đăk Đring Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
254 13/6/2008 1243/QĐ-BTNMT Đường dây 500kV Sơn La -Hiệp Hoà Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
255 18/7/2008 1387/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Sê San 4A Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
256 17/6/2008 1257/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Trung Sơn Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
257 21/8/2008 1663/QĐ-BTNMT Đường dây 220kVThanh Hoá-Vinh Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
258 27/5/2008 1098/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Nậm Toóng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
259 28/8/2008 1711/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Vĩnh Sơn 2&3 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
260 27/2/2008 285/QĐ-BTNMT ĐTM bổ sung nhiệt điện Mạo Khê 2X220MW Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next