Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
261 22/1/2008 132/QĐ-BTNMT Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
262 22/01/2008 133/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 1 Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
263 24/6/2008 1293/QĐ-BTNMT ĐTM bổ sung của Dự án nhà máy nhiệt điện Thăng Long 2x300 MW Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
264 15/5/2009 728/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, công suất 220 MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
265 29/5/2009 1000/QĐ-BTNMT Dự án đường dây 500 KV Vĩnh tân- Sông Mây PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
266 29/7/2009 1451/QĐ-BTNMT Dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh- Hiệp Hoà TT Nguyễn Xuân Cường
267 11-06-09 1066/QĐ-BTNMT Thủy điện Đồng Nai 5 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
268 29/4/09 794/QĐ-BTNMT TĐ Srêpok bổ sung PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
269 14/4/2009 705/QĐ-BTNMT TĐ Hương Điền bổ sung PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
270 16/9/2009 1807/QĐ-BTNMT Thủ điện Nậm Xây Nọi 2 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
271 17/9/2010 1811/QĐ-BTNMT Thủy điện Hòa Phú PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
272 02-10-09 1910/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Phan Thiết - Nhà máy điện Bà Rịa và mở rộng các ngăn lộ 220kV PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
273 11-03-09 417/QĐ-BTNMT Dự án thủy điện Lai Châu Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
274 17/11/2009 2211/QĐ-BTNMT Nhà máy điện Long Phú 1 Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
275 10-11-09 2176/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
276 01-12-04 25/QĐ-BTNMT Dự án hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
277 23/12/2005 2723/QĐ-BTNMT Công trình thuỷ lợi Vườn quốc gia Yok Don - Hạng mục hồ chứa nước Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
278 03-25-05 328/QĐ-BTNMT Nạo vét 2 tuyến kênh Cà Mau – Năm Căn, Kiên lương – Hà Tiên và xây dựng cầu Lương Thế Trân Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
279 26/11/2007 1903/QĐ-BTNMT Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
280 04-09-07 1320/QĐ-BTNMT Đầu tư trồng cây ăn quả và quản lý bảo vệ rừng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next