Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
281 26/9/2007 1463/QĐ-BTNMT Cải tạo kênh Ba Bò, Q. Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh VT Nguyễn Khắc Kinh
282 27/5/2008 1092/QĐ-BTNMT Hệ thống thủy lợi Tà Pao”, tỉnh Bình Thuận Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
283 02-07-08 1335/QĐ-BTNMT Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
284 07-08-08 1580/QĐ-BTNMT Đầu tư trồng cao su tại khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiểu khu 202 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
285 07-08-08 1579/QĐ-BTNMT Đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 11 xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
286 07-08-08 1581/QĐ-BTNMT Đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 15 xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
287 07-08-08 1578/QĐ-BTNMT Liên kết đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 16 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
288 07-08-08 1582/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 03 và 06 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
289 17/03/2008 534/QĐ-BTNMT Đầu tư trồng rừng và cao su tại xã Ea Huar và Krông An huyện Buôn Đôn tỉnh ĐL Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
290 31/12/2008 2774/QĐ-BTNMT Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su, tại tiểu khu 303, 304 xã Nghĩa Trung và 310 xã Thông Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước TT Trần Hồng Hà
291 11-03-08 399/QĐ-BTNMT Dự án thủy lợi Phước Hòa Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
292 04-06-09 1043/QĐ-BTNMT Nạo vết kênh An Phong Mỹ Hòa - Băc Đông PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
293 04-06-09 1042/QĐ-BTNMT Nạo vét kên Đồng Tiến Lagran PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
294 04-06-09 1041/QĐ-BTNMT Nạo vét kênh Nguyễn Văn Tiếp B PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
295 17/7/2009 1371/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 985 và 994 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
296 17/7/2009 1372/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 363 và 370 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
297 17/7/2009 1370/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 1004,1006 và 1009 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
298 22/7/2009 1384/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 1000,1005 và 1006 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
299 17/7/2009 1373/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại các tiểu khu 963, 964 và 965 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
300 22/7/2009 1383/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại các tiểu khu 955A, 959 và 963 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next